https://www.livechatalternative.com/

Покана за пресконференция

 

 

 

ПОКАНА
ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин” – по договор с ОПОС 2014 – 2020 – №BG16M1OP002-3.019-0007-C01

 

Община Чупрене Ви кани на 21 октомври /сряда/ 2020 г. от 11.00ч. в сградата на община Чупрене  (с.Чупрене, ул. Асен Балкански № 55 ) на откриваща пресконференция проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин” – по договор с ОПОС 2014 – 2020  № BG16M1OP002-3.019-0007-C01.

Програма
11.00 ч. – 11.15 ч. – регистрация и кафе пауза
11.15 ч.- 11.25 ч.– Презентация за целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта – инж. Асен Джунински
11.25 ч. – 11.45 ч. – въпроси и отговори

 

*В залата ще бъдат спазвани необходимите епидемиологични мерки и няма да бъдат допускани лица без лични предпазни средства.

Проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове