https://www.livechatalternative.com/

Покана-обществено обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 година

 

ПОКАНА

 

от  Анжело  Добричов –  кмет на община Чупрене

 

                  за участие в обществено обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 година

 

                     УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 66 от ЗМСМА е изготвен Проект  на  План сметката за приходите и разходите на такса Битови отпадъци за 2021 год.

В предвид на това, че Община Чупрене сама извършва сметосъбирането, сметоизвозването, и поддържане чистотата на територията на общината, и от 2011 год. не е изменян размера на таксата за битови отпадъци, План сметката е разработена на база на очакваните постъпления от такса битови отпадъци за 2021 год. Предвидени са средства за работна заплата и осигурителни плащания на 3 бр. численост на персонала, заплащане на отчисленията по ЗУО за извозване на 400 т. битови отпадъци до Регионално депо Видин и средства за сметосъбиране, сметоизвозване и чистота на териториите за обществено ползване в общината.

Посочените в План сметката дейности ще се финансират от събраните приходи от Такса битови отпадъци.

План сметка за приходите и разходите на такса Битови отпадъци за 2021 год.

 

Наименование на приходите и разходите: Общо лева:
І.Приходи 56000
1.От такса за битови отпадъци 81000
2.Отчисления по ЗУО -34000
ІІ.Разходи 47000
1.За сметосъбиране и сметоизвозване 13000
2.Чистота на териториите за обществено ползване 4000
3.Други разходи : 30000
– за численост на персонала 3 бр. – заплата, осигурителни плащания,  

30000

 

Таксата ще се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима. На предплатилите в срок до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

МОТИВИ:  План – сметката за приходите и разходите на такса ”Битови отпадъци” за 2021 год.е разработена в изпълнение разпоредбите на чл. 66 ал.1 и чл.67 от ЗМДТ.»

 

 

Мнения, предложения и становища да бъдат изпращани на електронна поща: : [email protected]  и в деловодството на община Чупрене до 14 ч. на 15.12.2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 16.12.2020 г. в 14.30 ч. в Малкия салон на Читалище Чупрене.

 

 

 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет на Община Чупрене