https://www.livechatalternative.com/

Заседание на ОБС-Чупрене на 27.11.2020 год.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 27.11.2020 год. от 09.30 часа при следния предварителен дневен ред:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

        1.Предложение за приемане на нова Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Чупрене

2.Предложение за кандидатстване на  община Чупрене пред Фонд „Социална закрила“ по целева програма „Обществени трапезарии“.

  1. Предложение за решение за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд, като „местна дейност“ по смисъла на Закона за публичните финанси-местна дейност
  2. Предложение за актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020 год.
  3. Разни

 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ Е ПУБЛИЧНО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

/п/         ИВАН ВЕЛКОВ