https://www.livechatalternative.com/

Заседание на ОБС-Чупрене на 18.12.2020 год. от 09.30 часа в заседателната зала на общината

На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 18.12.2020 год. от 09.30 часа в заседателната зала на общината при следния предварителен дневен ред:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Предложение за приемане на Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за второ полугодие на 2020 год.

2.Предложение за приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2021 год.

3.Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Чупрене , и 

„Календар на културните събития и инициативи” за 2021 год.

Програма Читалища 2021

4.Разни

 

 

 

 

ПОРАДИ УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКРИТО.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         ИВАН ВЕЛКОВ

Файлове