https://www.livechatalternative.com/

Проект за обсъждане – Наредба за управление на отпадъците

    ГЛАВА ПЪРВА

Раздел I

Общи разпоредби

Чл.1. (1). Наредбата урежда обществените отношения, свързани с опазването на околната среда, защита здравето на хората, поддържането на чист и естетичен вид на населените места и дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Чупрене, свързани с:

1.      Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на общината с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.

2.      Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите и взаимоотношенията между тях при управлението на отпадъците.

3.      Реда и условията за изхвърлянето, събирането /включително разделното/, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на твърдите битови /ТБО/, строителните /СО/, биоразградимите и масово разпространените /МРО/ отпадъци и поддържането на чистотата на територията на общината.

4.      Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги.

5.      Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.

Чл.2. Наредбата е задължителна за населените места на територията на Община Чупрене и се отнася до всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината, както и до търговците, организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия.

 

 

Цялата наредбата може да свалите   ТУК

 

Файлове