https://www.livechatalternative.com/

Заседание на ОБС-Чупрене на 28.01.2021 год. от 09.30 часа

На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 28.01.2021 год. от 09.30 часа в големия салон на читалище Чупрене при следния предварителен дневен ред:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

            1.Предложение за отмяна на Решение №119, взето с Протокол №18 от 18.12.2020 год., като незаконосъобразно 

2.Предложение за Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност

3.Предложение за решение за почистване от дървесна растителност на земеделски земи, пасища, дерета и долове, и на само залесили се земи – общинска собственост, в землището на Община Чупрене, и начина на ползване на добитата дървесина през 2021 год.

4.Предложение за решение за извършване на превантивни дейности, с цел предотвратяване на наводнения – почистване на речните корита в границите на населените места на територията на Община Чупрене, почистване на дерета и долове в земеделски земи – общинска собственост и начин за ползване на добитата дървесина през 2021 год.

5.Предложение за приемане на  Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 год.

6.Предложение за безвъзмездно отдаване за ползване сграда в полза на „МИГ – Западна Стара планина – Копрен – Миджур – Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци”    

7.Предложение за съфинансиране на проектно предложение на „МИГ – Западна Стара планина – Копрен – Миджур – Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци”

8.Предложение за Приемане на Отчета на План сметката за приходите и разходите на такса Битови отпадъци за 2020 год.

9.Приемане на План сметката за приходите и разходите на такса Битови отпадъци за 2021 год.

10.Предложение за одобряване на начина за ползване на реализирания  преходен остатък в края на 2020 година

11.Предложение за одобряване на общата численост и структурата на Общинската администрация  на Община Чупрене   

Структура на Общинска администрация  Чупрене

12.Разни

 

ПОРАДИ ВЪВЕДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, СВЪРЗАНА С ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА, ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО, ПРИ СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА, РЕГЛАМЕНТИРАНИ В  ЗАПОВЕД № РД-01-675/25.11.2020 ГОД. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/         ИВАН ВЕЛКОВ

Файлове