https://www.livechatalternative.com/

Разработване на проектно предложение за кандидатстване по Проект “Топъл обяд в община Чупрене“

BG05FMOP001-5.001 – ОПЕРАЦИЯ „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

 

Община Чупрене разработва проектно предложение за кандидатстване  по Проект “Топъл обяд в община Чупрене“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, съфинансирана от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Услугата ще се предоставя на територията на цялата Община и ще включва осигуряване на топъл обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт), предоставяне на топъл обяд до домовете на потребителите и реализиране на съпътстващи мерки.

Във връзка с гореизложеното Община Чупрене уведомява всички заинтересовани лица, че започва прием на заявления – декларации за ползване услугата „Топъл обяд в община Чупрене“

Предвижда се безплатен топъл обяд да се предоставя на 70 лица от общината, в продължение на 3 месеца в работни дни, считано от 01.02.2021 год. до 27.04.2021 год. за следните целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попълнят и подадат заявление – декларация /Приложение №2/ и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 20/.

Към заявлението следва да бъдат приложени и следните документи:

  • Документ за самоличност /за справка/;
  • Копие ЕР на ТЕЛК и оригинал/ за справка/;

ВАЖНО: Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 20/ задължително се попълват от кандидат потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

Заявления ще се приемат от 21.01.2021 г. до 25.01.2021 г. включително, от 08:00 до 17:00 часа в деловодството на Община Чупрене и кметствата по села.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Белоградчик,  като Заявленията и придружаващите ги документи, ще се разглеждат и от специално създадена комисия, назначена от Кмета на Община Чупрене, която ще изготви окончателен „Поименен списък на потребителите на социалната услуга“ и „Поименен списък на чакащите“, които ще бъдат включени в социалната услуга в случай на отпадане или отказ на някой от потребителите.

Общинска администрация