https://www.livechatalternative.com/

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

 

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ

ЗА 2021 ГОД. НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

 

     Кметът на Община Чупрене – Анжело Добричов, на основаниечл. 84 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите от Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години,  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Чупрене, кани жителите на община Чупрене, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства  и всички заинтересовани лица на

публично обсъждане на проекта на Бюджет за 2021 г. на община Чупрене.

на 11 февруари 2021 год. в Големия салон на Читалище с. Чупрене от 10.00 часа.

Присъственото публичното обсъждане ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед на Министъра на здравеопазването, за ограничаване разпространението на корона вируса.

 

Неприсъственото публично обсъждане, чрез попълване на Формуляр  за провеждане на неприсъствено публично обсъждане на проект за бюджет на община Чупрене за 2021 год. и по този начин е дадена възможност на всички да се запознаят с него, изразят становище, чрез попълване на приложения Формуляр, като предложенията и становищата ще се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до края на работния ден на 10.02.2021 год.

Приложения, публикувани на интернет страницата на Община  Чупрене:

1.Материали по проекта за бюджет на община Чупрене за 2021 год.

2.Формуляра за провеждане на неприсъствено публично обсъждане на проекта за бюджет.

        

Доклад

Приходи по бюджета

Разходи по бюджета

Приложение капиталови разходи

Формуляр обществено обсъждане

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет на Община Чупрене