https://www.livechatalternative.com/

Заседание на ОБС-Чупрене на 26.02.2021г.

ДНЕВЕН  РЕД

 

На Заседание №20 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 26.02.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на читалището в с. Чупрене:

 1. Приемане на бюджета на Община Чупрене за 2021 година;
 2. Допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация;
 3. Продажба на общински имот с Индетификатор 58671.43.8 – землище с. Протопопинци;
 4. Определяна позиция на община Чупрене и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на община Чупрене в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдявне и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД град Видин
 5. Годишен план за паша на община Чупрене за 2021г.;
 6. Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация на Община Чупрене;
 7. Приемане на Отчета на Общинскатa програма за закрила на детето 2020 год. и Общинска програма за закрила на детето 2021 год. на Община Чупрене;
 8. Откриване на процедура за продажба на движима вещ – общинска собственост –товарен автомобил-фургон (бракуван);
 9. Продажба на общински имот с индетификатор 2242.106.61, с адрес с. Долни Лом;
 10. Ново разглеждане на върнато решение №129, взето с протокол № 19 от 28.01.2021 год, съгласно Заповед №РД-25-7 от 10.02.2021 на Областен Управител на област Видин;
 11. Предложение Относно условията и реда за провеждане на публични търгове;
 12. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Чупрене;
 13. Разни.