https://www.livechatalternative.com/

Заповед – въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Чупрене

 

З А П О В Е Д
№ 108
с.Чупрене 22.03.2021 г.

На основание чл.44 ал.1 т.1 и 2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.:

Н А Р Е Ж Д А М:

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Чупрене :

1.Преустановяват се посещенията на децата в детските градини;
2.Преустановяват се учебните занаятия и всички извънкласни мероприятия/занимателни, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата и другите общообразователни институции и организации.
3. Преустановява се провеждането на конкресно-конферентни мероприятия, семинари, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия;
4. Преустановява се провеждането на всякякъв вид масови прояви включително спортни, културно-развлекателни, и научни / концерти, конференции, спортни центрове, фитнес-зали и други /;
5.Не се допуска организирането и провеждането на събрания и тържества от частен характер с присъстие на повече от 15 човека;
6.Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечение .Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офиса.
7.В специализираните институции за предоставяне на социални услуги от резидентен тип за възрастни и лица с увреждания се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на Управителя на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.
8.Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.
9.Преустановяват се посещенията в увеселителните и игралните зали, дискотеки, борове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене , с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеки и дрогериите.
10 Задължително носене на предпазни маски за лице от посетителите и търговците, които се намират на територията на пазари и други подобни на територията на община Чупрене .
11.Забранявам достъпа на външни лица в сградата на община Чупрене до второ нареждане, с изключение на :
– Заплащане на данъци и такси ;
– Издаването на документи се извършва само при спешни и неотложни случаи;
– Подаване на документи в Дирекция“Социално подпомагане“ .
12.При необходимост служителите от общинска администрация и Дирекция“Социално подпомагане“ да слизат във фоайето на първия етаж.
13. Ограничавам достъпа до Домашния социален патронаж , намиращ се в сградата на общината- храната да се раздава при спазване на санитарно-хигиенни изисквания , с цел недопускане на струпване на много хора на едно място.
14. Преустановявам посещенията и събиранията в Пенсионерските клубове на територията на община Чупрене.
Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на община Чупрене.

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ
Кмет на Община Чупрене