https://www.livechatalternative.com/

На основание чл.23, ал.4, ал. 1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №22 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.04.2021 г. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене (трети етаж)

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:

 

  1. Предложение за издаване на разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация с обхват УПИ XIV – за общинска баня УПИ I – 345, УПИ II – 343 и УПИ III – 344 по ПУП на село Търговище, община Чупрене, Област Видин;
  2. Продажба на транспортни средства общинска собственост;
  3. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на община Чупрене;
  4. Приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски фонд в землището на с. Горни Лом, община Чупрене в отдели: 79 „а” и 79 „т”;
  5. Одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество между Община Белоградчик и Община Чупрене относно ползване на социални услуги по проект „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа на деца и младежи в риск“;
  6. Допълване на Решение № 147/26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене
  7. Приемане на Годишен доклад за наблюдение на Общинския план за развитие на община Чупрене през 2020г.
  8. Разни

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 27.04.2021г от 13,30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене