https://www.livechatalternative.com/

З А П О В Е Д 233/29.04.2021г.

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 54, ал. 1 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 149 от Протокол № 21 от 26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене,

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в УПИ XXXIV, кв. 9, в село Горни Лом, община Чупрене – Втори етаж от Двуетажна масивна търговска сграда, с площ от 310 кв.м. с извършената експертна оценка от „ХЕНА” ООД Видин с експерт оценител инж. Бистра Кирилова Василева на горепосочения недвижим имот в размер на 11 400.00 лева.

.

Търгът ще се проведе на 26.05.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Община Чупрене.

 

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до 15.00 ч. на 25.05.2021 г. в Общината.

 

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 25.05.2021 г.

 

Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване;

Начална тръжна цена – 11 400.00 лева;

Депозит за участие – 1 140.00лева;

Стъпка на наддаване – 228.00 лева – 2% от началната тръжна цена;

 

Повторен търг на 02.06.2021 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0896310562

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет Община Чупрене