https://www.livechatalternative.com/

ПРОЕКТ “ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Община Чупрене стартира дейности по операция BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ за периода от 1 януари 2021 г. до 27 април 2021 г. На 26 април 2021 г. бе подписано допълнително споразумение № 1 към договор BG05FMOP001-5.001-0149-С01 „ 3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” за удължаване на услугата „топъл обяд“ до 31.05.2021 г.

В предоставянето на Топъл обяд са включени 70 потребители  от всички населени места на общината в следните целеви групи:

1.Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2.Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3.Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Общата сума на допустимите разходи по реализираните дейности възлиза на   15 592,50 лв.

Дейноста се изпълнява от Домашен социален патронаж към община Чупрене. От стартирането до този момент трапезарията работи с пълен капацитет.  На потребителите се предоставя всеки работен ден топъл обяд, който включва супа, основно ястие и поне веднъж седмично десерт и хляб.  Гарантирана е топла и здравословна храна в условията на пандемия от COVID-19 на лица с висок риск на бедност, които не могат да си позволят пълноценна и разнообразна храна.

 

Проект „Топъл обяд в община Чупрене“ е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата, чрез механизма REACT-EU.

Операцията се осъществява с финансовага подкрепа на ФЕПНЛ и подкрепата на ЕС чрез механизма REACT-EU с цел преодоляване на последствията от създалата се криза в резултат на разпространението на COVID-19