https://www.livechatalternative.com/

З А П О В Е Д 258/18.05.2021г.

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 163 от Протокол № 22 от 28.04.2021 г. на Общински съвет Чупрене,

 

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на транспортни средства – общинска собственост:

 

Товарен автомобил ГАЗ 53, Рег.№ВН2867ВН ,рама №62752, двигател №53М78850М89 и година на въвеждане в експлоатация 1989г. и СПС в лв. с ДДС – 1310лв. ;

 

Специален автомобил ГАЗ 53 , Рег. №ВН2317ВН , рама №63186, двигател №112766 и и година на въвеждане в експлоатация 1989г. и СПС в лв. с ДДС – 1520лв.;

 

Лек автомобил МЕРЦЕДЕС ВИТО,Рег.№ ВН0307ВТ,рама №VSA63809413287810 , двигател № 61198050118161 и година на въвеждане в експлоатация 2000г. и СПС в лв. с ДДС – 1850лв.

 

Търгът ще се проведе на 17.06.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Община Чупрене.

 

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 16.06.2021 г. в Общината.

 

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 16.06.2021 г.

 

Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване;

Тръжни документи: 50лв.

 

Начална тръжна цена:

Товарен автомобил ГАЗ 53 – 1310 лева;

Специален автомобил ГАЗ 53 – 1520лева;

Мерцедес Вито – 1850 лева;

 

 

Депозит за участие:

Товарен автомобил ГАЗ 53 – 131 лева;

Специален автомобил ГАЗ 53 – 152лева;

Мерцедес Вито – 185 лева;

 

Настъпателна стъпка 2%:

Товарен автомобил ГАЗ 53 – 26,20 лева;

Специален автомобил ГАЗ 53 – 30.40 лева;

Мерцедес Вито – 37 лева;

 

Повторен търг на 23.06.2021 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0896310562