https://www.livechatalternative.com/

З А П О В Е Д  257/18.05.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 56, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 169 от Протокол № 22 от 28.04.2021 г. на Общински съвет Чупрене,

 

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна собственост поземлен имот ПИ 58671.43.8

 

Поземлен имот ПИ 58671.43.8 – частна общинска собственост с АОС №1553 / 02.12.2020 г. НТП нива (пета категория) с предназначение на територията земеделска, адрес на поземления имот с. Протопопинци , местност „Ливаге“ с площ на имота от 2819кв. м. и скица № 15-991835 ;

 

Търгът ще се проведе на 17.06.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Община Чупрене.

 

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 16.06.2021 г. в Общината.

 

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 16.06.2021 г.

 

Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване;

Тръжни документи: 50лв.

 

Начална тръжна цена:

1762,72лв.

 

Депозит за участие:

176,27 лв

 

Настъпателна стъпка 2%:

35,25лв

Повторен търг на 23.06.2021 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0896310562