https://www.livechatalternative.com/

ФОНД “СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ ОДОБРИ ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

През 2021 г Община Чупрене кандидатсдтава пред фонд „Социална Закрила“/ФСЗ/ към Министерство на труда и социалната политика с проект „Модернизиране на оборудването и обзавеждането на социалните услуги, предоставяни на територията на община  Чупрене” На заседание на УС на ФСЗ проведено на 23.04.2021г. бе решено на Община Чупрене да бъдат отпуснати финансови средтва в размер на 32 380,56 лв.от ФСЗ.  Финансирането от страна на Община Чупрене е 10% и се равнява на 3 597,84 лв. По проекта се предвивда закупуване на оборудване за четри социални услуги а именно ЗЖ Чупрене, ЦНСТ Репляна, ЦНСТ Долни Лом, ЦНСТ Върбово. Целта на проекта е подобряване качеството на услугата. Дейностите по реализиране на проекта ще осигурят качествена грижа, в среда, близка до семейната, чрез предоставяне на разнообразна и здравословна храна, подобряване условията на работа в кухненския блок, с оглед, всички потребители своевременно да получават храната си, да участват в приготвянето й, което от своя страна ще създаде гаранции и стимули за равнопоставеност на хората с увреждания, ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване.