https://www.livechatalternative.com/

СПРАВКА за постъпилите предложения и становища, заедно с обосновка за приетите/неприетите предложения при провеждането на обществени консултации от 18.05.2021 г. до 17.06.2021 г. по Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

Подател Предложение Приема / не приема предложението Мотиви
Няма постъпили предложения      

 

Дата: 18.06.2021 г.