https://www.livechatalternative.com/

Заповед за спечелил търга участник за Обект 21001

       З А П О В Е Д                                                                                    314                                                                                                                  21.06.2021 год  с.Чупрене

На основание чл.62,ал.1,т.1,ал.2 във връзка с чл.49,ал.1,т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане       изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТ/- /обн.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.,изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019г./,§67 от ПЗР на НУРВИДГТ,чл.59 от АПК и Протокол от 17.06.2021г. на Комисията,назначена със Заповед № 307 от 17.06.2021г. на Кмета на Община Чупрене,

ОБЯВЯВАМ :

 

  1. Класирането по проведения търг с явно наддаване за определяне на КУПУВАЧ и

сключване на договор за покупко-продажба на прогнозни количества стояща

дървесина на корен от Обект № 21001 в ОГТ в териториалния обхват на

с.Горни  Лом,открит със Заповед №285 от 03.06.2021 г.на Кмета на Община Чупрене:

  1. На първо място класирам: „Арсов-90“ ЕООД, БУЛСТАТ 111583719 ,със седалище

и адрес на управление : с.Митровци  ул.“Първа“ №2,с управител Иван Божидаров Орлов

ЕГН : 8907186580,с достигната на търга цена от 73390,59 лв./седемдесет и три хиляди триста  и деветдесет лева и петдесет и девет стотинки / лева без ДДС или 88068,71 лева/ осемдесет и осем хиляди шестдесет и осем лева и седемдесет и една стотинки/лева с

включено ДДС и други условия съгласно проекто-договора ,вкл.гаранция за

изпълнение на договора в размер на 7339,06 лв.

На второ място няма класиран участник.

                  Няма отстранени участници от участие в процедурата.

III. Със спечелилия търга участник „Арсов-90“ ЕООД,Кмета на Община Чупрене да

сключи договор при спазване изискванията на ЗЗД,чл.35 и чл.73 от НУРВИДГТ

и тръжните условия.

  1. На основание чл.70,ал.1 във връзка с чл.9б,ал.5 от НУРВИДГТ и чл.61 от АПК,

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни

лица,както и на всички участници в процедурата-чрез публикуването й на

интернет страницата на Община Чупрене.

  1. Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административния съд-Видин

по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуването й на интернет страницата на

Община Чупрене.

  1. Копие от заповедта да се връчи на класираните за сведение и изпълнение

 

   Анжело Добричов:

                                                                                                                        Кмет на Община Чупрене

 

                                                                                                                      Съгласувал:

/адв.Камелия Бакалеева/

                                                                           

                                                                                                                      Изготвил:

                                                                                                                               /Силвия Тодорова/