https://www.livechatalternative.com/

Заповед

На основание, чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.76, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене /НРПУРОУ/, във връзка с Решение № 156 взето с Протокол № 21 от 26.03.2021 год. на Общински съвет Чупрене

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Глава Х, Раздел ІІ от НРПУРОУ за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади /ПМЛ/ от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Чупрене на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за срок от една година-стопанската 2021/2022 год.

2.Имотите предмет на търговете са подробно описании в Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящата заповед по: землище, номер на имота, площ на имота, начин на трайно ползване, местност.

3.Началната тръжна цена за предоставяне на земи от ОПФ под наем е, както следва:

-Землище Чупрене:

-пасища, мери-17,00 лв./дка.

-ливади-19,00 лв./дка.

-Землище Върбово:

-пасища, мери-23,00 лв./дка.

-ливади-24,00 лв./дка.

-Землище Търговище:

-пасища, мери-20,00 лв./дка.

-ливади-20,00 лв./дка.

-Землище Протопопинци:

-пасища, мери-26,00 лв./дка.

-ливади-26,00 лв./дка.

 

 

 

-Землище Репляна:

-пасища, мери-17,00 лв./дка.

-ливади-14,00 лв./дка.

-Землище Средогрив:

-пасища, мери-20,00 лв./дка.

-ливади-20,00 лв./дка.

-Землище Долни Лом:

-пасища, мери-10,00 лв./дка.

-ливади-10,00 лв./дка.

-Землище Горни Лом:

-пасища, мери-17,00 лв./дка.

-ливади-17,00 лв./дка.

4.Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота се внася в брой на касата на Община Чупрене или по банков път.

5.Търговете да се проведат в Заседателната зала на Община Чупрене, както следва:

-Землище Чупрене-27.07.2021 год.-10.00 часа.

-Землище Върбово-27.07.2021 год.-10.20 часа

-Землище Търговище-27.07.2021 год.-10.40 часа

-Землище Протопопинци-27.07.2021 год.-11.00 часа

-Землище Репляна-27.07.2021 год.-11.20 часа

-Землище Средогрив-27.07.2021 год.-11.40 часа

-Землище Долни Лом-27.07.2021 год.-13.00 часа

-Землище Горни Лом-27.07.2021 год.-13.20 часа

6.Документите за участие в тръговете се подават в деловодството на Община Чупрене, стая 21, в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик всеки работен ден от 8,00 до 17.00 часа. Срок за подаване на тръжните документи-26.07.2021 год.-15,00 часа.

7.Цената на тръжната документация ца имотите е на стойност 50,00 лв. /петдесет лева/ която сума не се възстановява. Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Чупрене, стая 21 всеки работен ден от 8,00 до 17.00 часа. Срок за закупуване  на тръжните документи-26.07.2021 год.-12,00 часа.

8.Утвърждавам тръжната документация за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Чупрене.

9.За всеки обявен тръг се закупува тръжна документация и подава документация поотделно.

10.Право на участие в търга имат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ-физически, юридически лица и еднолични търговци, които нямат данъчни задължения, задължения към Държавен фонд «Земеделие», Държавен поземлен фонд, Общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

11.Обявление за търга да бъде публикувано в регионален вестник, а заповедта заедно с приложението към нея да се обяви на сайта на общината, на информационното табло в сградата на Общинска администрация с.Чупрене и в съответните кметства.

 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет на Община Чупрене

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1