https://www.livechatalternative.com/

Договор 06.07.2021 год.

За продажбата на прогнозни количества дървесина на корен от обект № 21001, отдел 79 подотдел „а“ и „т“, на територията на Община Чупрене.

 

Днес, 06.07.2021 год.  в с. Чупрене, се сключи настоящият  договор между:

 1. Община Чупрене, с адрес: с. Чупрене, ул.“Асен Балкански” № 55, ЕИК 000159700, представлявано от Анжело Цветанов Добричов, в качеството му на Кмет на Община Чупрене и Татяна Бориславова – счетоводител, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна

и

 1. „Арсов-90“ЕООД, с адрес: област Монтана,Община Чипровци, с.Митровци ул.“Първа“ № 2, с ЕИК 111583719, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията,чрез пълномощник Марян Ивайлов Каменов с пълномощно нотариално заверено на 08.09.2020г.от Валерия Тодорова,нотариус в район РС МОНТАНА с рег.№ 596 на Нотариалната камара, управлявано от Иван Божидаров Орлов наричан за краткост по-долу КУПУВАЧ, за следното:
 2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Настоящият договор се сключва на основание Заповед № 314 / 21.06.2021год. на Кмета на Община Чупрене за определяне на купувач, 1бр. утвърден протокол за работата на комисията, назначена със Заповед № 307 / 17.06.2021г. и чл. 35, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане  изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

1.2. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху прогнозни количества маркирана дървесина на корен от обект № 21001, отдел 79 подотдели „а“ и „т“.

1.3. КУПУВАЧЪТ приема и заплаща договорената между страните цена посочена в точки 2.1. от настоящия договор.

1.4. Срокът на договора е 30.06.2022 г. Договорът  влиза  в сила от датата  на подписването му. Срокът за сеч и извоз е до 30.06.2022 г.

1.5. Страните са  длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за ползване на дървесината от горите.

 

 1. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената,  която КУПУВАЧЪТ заплаща  за  общото прогнозно количество от 928  пл. куб.м. прогнозни количества маркирана дървесина  на корен от обект № 21001, отдел 79 подотдел „а“ и „т“ е 73390,59 (седемдесет и три хиляди триста и деветдесет лева и петдесет и девет стотинки) лева без вкл. ДДС, разпределена по сортименти съгласно спецификация, неразделна част от настоящия договор.

 

Категории дървесина  и сортименти Количество

Куб. м.

Ед. цена

лв./куб.м.

Обща цена на вр. склад
Широколистни      
ЕСД      
Трупи бичене ≥ 30 см. Бук        727 87,55 63648,85
Трупи бичене 18 ÷ 29 см. Бук          38 66,95   2544,10
ССД      
Технологична дървесина      
ДСД      
Технологична дървесина Бук      
Дърва      
ОЗМ Бук 80 51,50       4120,00
Технологична дървесина      
Дърва за горене Бук 83 37,08        3077,64
ВСИЧКО 928        73390,59
ДДС          14678,12
Общо за обекта 928         88068,71

 

Окачествяването на добитите асортименти ще се извършва по БДС.

2.2. Плащанията по договора се извършват както следва:

2.2.1. Заплащането се извършва по банкова сметка на Община Чупрене IBAN BG75IABG74963300401900, BIC IABGBGSF. Банка ”ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК на месечни вноски на 15-то и 30-то число на месеца в размер, определен на базата на реално извозената дървесина взета от превозните билети.

При извършване плащанията на посочените суми, същите следва да бъдат с включен ДДС.

2.2.2. При добити количества по асортименти, превишаващи размера на вноските, КУПУВАЧА заплаща стойността на добитата дървесина преди издаване на превозни билети.

2.3. ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети до размера на внесените от КУПУВАЧА вноски.

2.4. Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената дървесина като цяло е крайния срок за извоз, посочен в съответното позволително за сеч за даденото насаждение от обекта, предмет на настоящия договор.

2.4.1. Добитата дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всяка асортимент се определена в т. 2.1  от настоящия договор.

2.4.2. При разлики между действително добитите количества дървесина по асортименти и предварително посочените към настоящия договор, заплащането се извършва на база действително добито количество от даден асортимент по посочените от КУПУВАЧА в настоящия договор цени.

2.5. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% от цената по договора – 7339,06 лв. и се довнася преди сключване на договора.

2.6. Гаранцията за изпълнение на сключения договор се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта, като при неспазване на посочения срок Продавачът дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочване.

2.7.Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава от Продавача след освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими суми по настоящия договор и след окончателното транспортиране на цялото количество действително добита дървесина. Протоколът за освидетелстване на сечищата се подписва от лицензирания лесовъд. Подписаният протокол се утвърждава от продавача или от оправомощено от него лице.

 

      III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

1.ПРОДАВАЧЪТ  има право да:

 • Осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства КУПУВАЧА за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни указания и препоръки на КУПУВАЧА при констатирани пропуски по изпълнение на възложената  работа  в писмена форма.
 • Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с ползването на стояща дървесина на корен, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в следните случаи:
  • Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни актове;
  • Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN);
  • Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
  • Неспазване на противопожарните и др. изисквания;
  • Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (ДВ, бр.26 от 29 Март 2019 г.)
 • Спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със ЗЛОД видове дивеч в насаждения от обекта.
 • Спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове и транспортирането й при лоши метеорологични условия, преовлажнени почви, както и при форсмажорни обстоятелства, с оглед опазване и предотвратяване на повреди на горските пътища.
 • Инициира с писмена покана приемането на добитата от КУПУВАЧА дървесина при налични количества дървесина  на временен склад.
 • Поиска от КУПУВАЧА за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.
 • Предложи на КУПУВАЧА допълнително споразумение за продажба на стояща дървесина на корен на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, при наличие на обективни причини,  удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват  договорените единични цени по асортименти/категории дървесина за съответното насаждение.

 

 1. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да:
  • Предаде на КУПУВАЧА или упълномощено от него лице и в присъствието на регистрирания му лесовъд по чл. 235 от ЗГ маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 2019 г. за  сечите  в горите) насажденията, включени в обекта. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни, в съответствие с определения  график  за изпълнение и не по-малко от 3 (три) работни дни преди началото на изпълнение на договора. При изразено желание от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪT предава всички насаждения, включени в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането.
  • Предаде позволителните за сеч и утвърдени технологични планове за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по т. 2.1.
  • Осигури на КУПУВАЧА проходимост  на  горските  пътища в държавните горски територии, осигуряваща  достъп  до насажденията и временните складове, включени в обекта.
  • Следи за правилното извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно БДС/ЕN като и за недопускане на повреди по стоящия  дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на извозните просеки и пътища.
  • Осигури свой представител за приемане и предаване на действително добитото и налично на временен склад количество дървесина в 3 (три) дневен срок след отправена от КУПУВАЧА писмена  покана  или не по-малко от веднъж месечно, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен  протокол.
  • Прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху реално добита на временен склад дървесина след подписване на  предавателно-приемателен  протокол и след нейното заплащане.
  • Издава на КУПУВАЧА превозни билети за дървесината, описана в предавателно-приемателните протоколи по т. 2.6 до размера на внесените авансови вноски.
  • Разглежда и утвърждава при установена необходимост предложените от КУПУВАЧА изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.
  • Уведоми КУПУВАЧА писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.
  • Освидетелства сечищата в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопанските дейности в обекта.
  • Удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание т. 1.2.5., 1.3. и 1.4. с времето, за което е наложено преустановяване на дейността.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

 

 1. КУПУВАЧЪТ има право да:
  • Получи необходимото съдействие за изпълнение на договора (предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателни протоколи и технологични планове).

3.2. Заменя посочените подизпълнители, ако е посочил, че ще ползва такива, за осъществяване на дейността в обекта, при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата.

3.3. Заяви писмено промяна на одобрените от ПРОДАВАЧА технологични планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

3.4. Получи превозни билети за транспортиране на предадената му дървесина, до размера на внесените авансови вноски.

3.5. Получи достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина, след подадена заявка до ПРОДАВАЧА.

 

 1. КУПУВАЧЪТ e длъжен да:
 • Осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, в следните случаи:

4.1.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на насажденията;

4.1.2. за  получаване  на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на дървесина в тях в 10-дневен срок преди началото на изпълнението на договора в съответствие с определения график по т. 4.14. и не по-малко от 3 (три) работни дни преди започване на сечта;

4.1.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

4.1.4. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това.

 • Създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура.
 • Почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове.
 • Отправи писмена покана до ПРОДАВАЧА минимум веднъж месечно за приемане и предаване на действително добитото и налично на временен склад количество дървесина.
 • Присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за предаване и приемане на трайните горски пътища и добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен приемателно-предавателен протокол.
 • Отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта, съгласно одобрения технологичен план за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета.
 • Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища, в случаите, в които ПРОДАВАЧЪТ не е предвидил средства за това.
 • Поддържа за своя сметка извозните   пътища  в насажденията от обекта, след съгласуване на мероприятията с ПРОДАВАЧА, както и да опазва горските пътища в съответствие с разпоредбите на Наредба №  4 от 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) и други нормативни актове, като за целта спазва следните изисквания:

4.8.1. да спазва изискванията на технологичните планове и указанията на ПРОДАВАЧА по изпълнение на договора за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;

4.8.2. при  продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановяват изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на ДГС/ДЛС, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите;

4.8.3. да транспортира дървесината по горски и автомобилни пътища /съгласно  схема неразделна част от договора/, водещи до общинската и републиканската пътна мрежа по начин, който не уврежда горските и полските пътища, като не преминава през земеделски територии, независимо от начина им на трайно ползване;

4.8.4. да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.

 • Разкройва най-рационално добитата дървесина, с цел получаване на максимален обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN).
 • Не допуска нараняване на стоящия дървостой и да опазва подраста по време на извършване на дейността по добив и извоз на дървесината.
 • Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.
 • Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ПРОДАВАЧА информация, необходима за осъществяването му.
 • Не предоставя на трети лица изпълнението на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители.
 • Изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва:

 

                        Срокът на договора и сечта  е  30.06.2022г.

4.15.При обективна невъзможност за изпълнение на договореното по т. 4.14. количество дървесина поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА писмено в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата.

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ  _______________________ Отдел_________, подотдел_________, Обект № ________

Извършва се      ________________________________________       по договор  №______________/______г.

           / вид дейност /

Изпълнител: ______________________________________, удостоверение №___________________/______г.

Срок за извършване на дейността: _________________г.

ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ.

 

4.16.Внася авансовите вноски по договорените размери и начини.

4.17.Заплати цялото реално добито количество дървесина от обекта.

4.18.Организира транспортирането на заплатената дървесина в 10-дневен срок, считан от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол, по начин, който не уврежда горските пътища.

4.19.Уведомява най-малко един работен ден предварително ПРОДАВАЧА  за  всяко предстоящо транспортиране на дървесина от обекта.

4.20.Спазва нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство, регламентиращи транспортирането на дървесината, както и нормативните изисквания за техническа и пожарна безопасност и охрана на труда и опазване на обществената  инфраструктура. Същият носи отговорност за всякакви злополуки и инциденти, предизвикани от наети от него лица при изпълнението на задълженията си по договора, както и за нанесени щети на трети лица.

4.21.Спазва стриктно и други изисквания  на Закона  за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи стопанисването и ползването на горите.

 1. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

 

 1. Страните по договора  недължат  неустойки за неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването  на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.
 2. ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер, равен на внесената от КУПУВАЧА гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ПРОДАВАЧА не е изпълнил задължението си по т. 2.1. до 2.3.
 3. За виновно неизпълнение на задълженията си по договора, КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка, в следните случаи и размери:

3.1. По т. 4.1. от договора – неустойка в размер, равен  на  внесената от КУПУВАЧА  гаранция  за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което се отнася  неизпълнението.

3.2.По т. 4.9.  – неустойка в размер, равен на 10 на сто от стойността на тази дървесина.

3.3.По т. 4.14. от договор – неустойка в размер, равен на 10 на сто от стойността на недобитата дървесина.

3.4.При неизпълнение на задълженията по т. 4.8. – неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка.

3.5.За виновно неизпълнение на други задължения по договора от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ може да  задържи  внесената от него гаранция за изпълнение като неустойка по договора. КУПУВАЧЪТ не се освобождава  от отговорността  за  възстановяване  на  ПРОДАВАЧА на реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не покрива същите, когато по-високия размер на вредите бъде установен по съдебен ред.

 1. ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетение за нанесени от КУПУВАЧА на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на КУПУВАЧА.
 2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се прекратява:

 1. С изтичане срока на договора;
 2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
 3. От ПРОДАВАЧА с едностранно писмено уведомление, когато по време на действието на договора се установи, че:

3.1.КУПУВАЧЪТ  или  неговите  подизпълнители вече не отговарят  на  някое от изискванията на ПРОДАВАЧА, в резултат на настъпила  промяна в обстоятелствата;

3.2.КУПУВАЧЪТ е подписал декларация с невярно съдържание;

3.3.КУПУВАЧЪТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;

3.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят  на изискванията на чл.18 от Наредбата;

 1. С едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като задържи внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение, в случай, че:

4.1.КУПУВАЧЪТ откаже  да заплати приетата на временен склад дървесина, съгласно посочените в договора срокове;

 1. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини – форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай авансово внесени суми за дървесина, която не е транспортирана от временен склад, се връщат на КУПУВАЧА, внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
 2. ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи в случаите по 1. 2., и при констатирани в процеса на изпълнението му отстраними отклонения от изискванията, включително такива, допуснати от подизпълнителя, които КУПУВАЧЪТ откаже да отстрани за своя сметка. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща реално добитата дървесина и всички дължими суми по договора.
 3. КУПУВАЧЪТ може  да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, като внесената от него гаранция за изпълнението му се възстановява в срок от 5 работни дни, ако ПРОДАВАЧЪТ виновно не изпълни задължението си:

7.1.по т. 2.1. и 2.2 от договора;

7.2.по т. 2.3. в срок  по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни.

                   

           VIІ.СЪОБЩЕНИЯ

1.Всички  съобщения  и  уведомления   включително  и  за прекратяване на  договора   ще се извършват в писмена форма  чрез препоръчана поща или на ръка в деловодствата на страните.

             

            VIІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такова липсва спора се решава от компетентния съд.

2.За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

3.Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Настоящият договор се сключи на база условията, с които Купувачът е спечелил търга и изисква тяхното изпълнение.

Настоящият договор се изготви  в 2 еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от договора е схема за транспортиране по т.4.8.3 от раздел ІІІ от същия.

На основание чл.9б, ал.4, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /обн. ДВ бр. 96 от 06.12.2011г, изм. и доп. ДВ бр. 90 от 16.11.2012г; изм.  и доп. ДВ бр. 96 от 02.12.2016г., изм. ДВ бр. 55 от 07.07.2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 26 от 29.03.2019 г/.  се публикува на интернет страницата на Община Чупрене – http://chuprene.com/ като се спазват изискванията по Закона за защита на личните данни.

 

 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                                                                  КУПУВАЧ:

Община Чупрене                                                                   „Арсов-90“ЕООД

                                                                                                       Марян Каменов:…………………….

Кмет  …………………………………..

/   Анжело Добричов /

 

 

Счетоводител:………………

/   Татяна Бориславова /

 

Съгласувал:……………………

/адв.Камелия Бакалеева/