https://www.livechatalternative.com/

Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Чупрене съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на община Чупрене се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Цялата документация е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Чупрене, с. Чупрене, ул. „Асен Балкански“ № 55 в Деловодството на община Чупрене, втори етаж, стая № 21, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч., както и на интернет адрес: http://chuprene.com

Общественото обсъждане ще се проведе на 08.09.2021 г. от 13.00 часа в Заседателна зала, етаж 3, в сградата на Община Чупрене.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Чупрене, ул. „Асен Балкански“ № 55 (деловодството), на факс 09327/2580; 09327/2402 или на електронна поща: [email protected] Лице за връзка по провеждане на консултациите: Асен Джунински, тел. 0885 032 405.

 

Файлове