https://www.livechatalternative.com/

Заповед №411

                          З А П О В Е Д

411/20.09.2020г.

 

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 182 от Протокол № 25 от 30.07.2021 г. на Общински съвет Чупрене,

 

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на движими вещи-частна общинска собственост – 90 броя контейнери за отпадъци-4 куб.м.

с единична цена 61,00 лв. с ДДС или на обща стойност 5490,00 лв. с ДДС.

Търгът ще се проведе на 08.10.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Община Чупрене.

 

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 07.10.2021 г. в Общината.

 

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 07.10.2021 г.

 

Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване;

Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване;

Начална тръжна цена – 5490,00 лева;

Депозит за участие – 549,00 лева;

 

Повторен търг на 15.10.2021 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0896310562