https://www.livechatalternative.com/

Община Чупрене приключва голяма част от работата по проект – 197 „Мост над планината”

Община Чупрене приключва голяма част от работата по проект – 197 „Мост над планината” – Модернизация на местни културни центрове в трансграничен регион Чупрене – Пирот” по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013 г.

Изцяло са извършени ремонтните дейности предвидени по проекта в читалище “Хр.Ботев” с.Чупрене и читалищен салон с.Горни Лом.

Направен е ремонт на покривите – изпълнена е дъсчена обшивка, хидроизолация, нови оцветени керемиди, нови олуци и водосточни тръби.

Подменена е изцяло старата дървена дограма и нова РVС дограма.

Санирани са изцяло двете сгради, като е положена топлоизолация по тавана, топлоизолация по фасадите. Изпълнени са нови мазилки и ново боядисване на фасадите.

В читалищния салон в с.Горни Лом е направена  подмяна на предвидената ламперия и дюшамето в салона, изпълнени са теракотни настилки, шпакловки и боядисване във фоайето, стълбите и помощните помещения.

В читалището н с.Чупрене е изпълнен основен ремонт на помещенията в сутерена, където са обособени две зали, които ще се използват за младежки дейности, шпакловани и боядисани са всички останали помещения /без големия салон и сцената/, подменени са голяма част от настилките.

Създадени са условия за достъп на хора с увреждания, чрез монтиране на рампи за инвалиди на главните входове на двете сгради.

Монтирани са отоплителни и климатизационни „Сплит” системи в двата големи салона на читалищата.

Приключи процедурата по доставка на озвучителнитеи осветителни уредби. Предстои доставката им, съгласно договора.

Проектът обхваща и културен обмен с партньорите от сръбска страна – Културен дом гр.Пирот. По време на турлашкия фолклорен събор в с.Чупрене от на 13 и 14 юни от там гостува и участва в събора детски танцов фолклорен състав от 25 човека.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 22 април 2015 година.

 

инж. ГАЛИНА КАМЕНОВА – ръководител проект