https://www.livechatalternative.com/

ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

                                                                                                                                  Дата:

                                                                                                                   Утвърждавам :

                                                                                                                                  А.Добричов/

                                                                                                                Кмет на Община Чупрене

 

ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН

ПРОТОКОЛ

 

Днес 19.11.2021 год. в изпълнение на чл.37 ал.1 от Наредбата и на основание сключен договор № 39 /06.07.2021г. и издадено позволително за сеч 0638691/19.11.2021 г. ; 0638693/19.11.2021 г. Мирослав Милков-общински лесничей при Община Чупрене представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ,предаде съгласно карнет-опис маркираната дървесина в обект №21001,отдел 79,подотдел „а“ и “т“ от ОГФ в района на Община Чупрене на Марян Каменов,лицензиран лесовъд на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ „Арсов-90“ЕООД спечелил обекта на търг с явно наддаване,проведен на 17.06.2021 г.

Обект №21001,отдел 79 подотдел „а“ и “т“ с временен склад „Терзийско трионище“ и „Лева лекия“

2-ри ГСУ,площно сечище от 17.800 хектара,контролна горска марка №1314,оранжева боя на маркираните дървета със стояща маса 928 мз.

Технология на работа:

1.Да секат само маркираните и разрешени за сеч дървета в границите на определеното сечище.

2.Да се пазят от повреди околните немаркирани дървета,подрастът,пътищата и други съоражения в горите.

3.Правилно да се разкройват повалените стъбла.

4.Да се сече ниско до земята,като височината на пъна да не надминава повече от 5 см. за дърветата с диаметър до 20 см. и една четвърт от диаметъра му-за пънове с диаметър над 20 см.

5.Материалите да се спускат или извозват само по определени пътища и места.

6.Да се спазват правилата за техническа безопасност и противопожарна охрана.

7.Да се спазва технологичния план добив на дървесина.

8.За всички нарушения в сечището извършителите се наказват съгласно разпоредбите на Закона за горите.

 

 

Настоящият предавателно-приемателен протокол се състави в два еднообразни екземпляра,един за Община Чупрене и един за изпълнителят.

 

 

 

 

ПРЕДАЛ:………………                                                                             ПРИЕЛ:……………………