https://www.livechatalternative.com/

ЗАПОВЕД №489 – Отчуждаване сметище

З А П О В Е Д

№ 489 от 26.11.2021 год.

 

 

 

 

На основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост, издавам настоящата заповед за отчуждаване и определям елементите и както следва:

 

ОТЧУЖДАВАМ:

 

243 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор № 73612.94.21, по КККР на с.Търговище, общ.Чупрене, обл.Видин, собственост на Александър Георгиев Ангелов, Даниел Горанов Михов, Милчо Горанов Михов, Георги Цветанов Стоилов и Васил Цветанов Стоилов в качеството си на наследници на Алекси Георгиев Цветков, съгласно Удостоверение за наследници № 934 от 08.10.2021 год. издадено от Община Чупрене, обл.Видин, целия с площ от 5201 кв. м, местност Гръдавица, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Четвърта, предходен идентификатор:Няма, номер по предходен план: 094021, съседи:  73612.94.20, 73612.94.144, 73612.94.22, 73612.94.168. във връзка с одобрен проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за „Обособяване на части от имоти в самостоятелен УПИ и отреждане За възстановяване и рекултивация“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Търговище, общ.Чупрене, обл.Видин, одобрен с Заповед № 241 от 05.05.2021 год. на Кмета на Община Чупрене и реализация на обект „Рекултивация на старо депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чупрене”

ОПРЕДЕЛЯМ сумата на паричното обезщетение в размер на 155.22 лв. /Сто петдесет и пет лева и двадесет и две стотинки/.

 

След 10.01.2022 год. започва изплащането на определеното обезщетение на правоимащите, в посочени от тях търговски банки. В случай, че не бъде предоставена банкова сметка, по която да бъде изплатено паричното обезщетение, както и в случаите на чл.29, ал.2 от ЗОС, сумата се внася по сметка на общината.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за издаването й, чрез Община Чупрене пред Административен съд-Видин.

 

 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет на Община Чупрене

Файлове