https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 28.01.2022 г.

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №31 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.01.2022 г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене трети етаж.

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:

 

  1. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за второ полугодие на 2021 г.
  2. План за работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2022 г.
  1. Отмяна на Решение210, взето с протокол № 30 от 23.12.2021 г.
  2. Разни

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 27.01.2022г. от 09,30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене