https://www.livechatalternative.com/

Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на частна собственост поземлен имот ПИ 81757.1.86 за СРОК ОТ 5 ГОДИНИ

 

На основание Заповед 36/25.02.2022г. на кмета на Община Чупрене и Решение № 214 от Протокол № 31 от 28.01.2022 г. на Общински съвет Чупрене,

OБЯВЯВА :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за наем на частна собственост поземлен имот ПИ 81757.1.86 за СРОК ОТ 5 ГОДИНИ

Поземлен имот ПИ 81757.1.86 – частна общинска собственост с АОС №1798 / 10.11.2021г. НТП нива (пета категория) с предназначение на територията земеделска, адрес на поземления имот с. Чупрене , местност „Глама“ с площ на имота от 1494 кв. м. и скица № 15-179830 ;

Търгът ще се проведе на 28.03.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 25.03.2022 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 25.03.2022 г.

 

Срок на наема : 5 години

 

Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване;

Тръжни документи: 50лв.

Начална тръжна (наемна)цена:

35,86 лв.  (24 лв./дка) годишно.

Депозит за участие:

3,59 лв

Повторен търг на 04.04.2022 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0896310562