https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 06.04.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 9а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква  Извънредно заседание № 35 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 6.04.2022 г. от 10.00 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на трети етаж.

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:

 

  1. Относно: Относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на с. Репляна, Търговище, Чупрене и Върбово и Средогрив на ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.
  2. Годишен план за паша на територията на Община Чупрене за 2022г.

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 6.04.2022 г. от 9.00 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене