https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.04.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно Заседание №36 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 29.04.2022 г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на трети етаж.

 

 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:

1 .Приемане на бюджета на община Чупрене за 2022 година.

2. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на Тодор Димитров Тодоров,бивш жител на с.Средогрив.

3. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на Цветко Антонов Старейшински,бивш жител на с Горни лом.

4. Отмяна на Решение №223,взето с протокол 35 от 06.04.2022г.

5. Разни

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 28.04.2022г. от 09,30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

 

 

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене