https://www.livechatalternative.com/

Екотуризъм

Богатството на флората на Северо-западна България се дължи главно на голямото разнообразие от условия и почти Всички характери за България типове местообитпания. В отделни райони са се съзсали уникални условия за зараждането и обособяването нa така наречените „ендемити“ ‘ т.е. видове, които се срещат само в дадена местност. Такива са червената скална роза, йорданова камбанка, набраздената каменоламка, дългозъбо пропадниче, както и срещащият се само в Западна Стара планина (и никъде другаде по света) български ерантис.

 

Многообразието на релефа и климатичните условия на района благоприятстват формирането на изключително разнообразни растителни съобщества. Така например резервата „Чупрене“ е създаден, за да се запази едно от най-големите естествени местообитания на обикновения смърч в Бълйсрия. В буферната зона могат да се видят еталонни букови гори.
Фауната в околността е сравнително наситена. При наскоро проведените теренни проучвания са установени 170 вида пернати, 53 вида бозайници, от които 14 вида прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. Птиците са най-добре представената група от гръбначните животни.
Световно застрашени видове,срещащи се тук са “ белошипата ветрушка“ и „ливадния дърдавец“. Голяма част от птиците попадат сред видовете с европейско природозащитно значение- черен щъркел, червена каня, полски влатар, ловен сокол, планински кеклик, гургулица, бухал, забулена соВа Сред тези видове попадат и едни от най атрактивните видове птици в България- земеродното рибарче, синята гарга и синият скален дрозд. Тази пъстрота от пернати се дължи и на факта че тук преминава един от главните прелетни пътища на птиците, както и на изключителното разнообразие от местообитания В биосферния резерват -Чупрене“, определен и като орнитологично важно място се е запазила единственото в България естествена популация на глухаря. Бозайниците са другата голяма група животни, отличаваща се със значително разнообразие. Сред включените В Червената книга на България са: видрата, златката, вълкът, както и всички видове прилепи.