https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 18.05.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 9а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква  Извънредно заседание № 37 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 18.05.2022 г. от 09.00 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на трети етаж.

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1.Отмяна на Решение № 223, взето с протокол № 35 от 06.04.2022 г.

2.Възлагане изготвянето на пазарна оценка за определяне на цени за отдаване под наем на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 18.05.2022г. от 08.00 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене