https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 27.05.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание № 38 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 27.05.2022 г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на  трети етаж.

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

1.Определяне на представител на Община Чупрене в комисията  за изработване на областна здравна карта.

2.Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване на правата на Община Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

3. Предложение за финансиране закупуването на дробилка за клони за трактор,необходима за раздробяване на клоните от дървета,два броя моторни триони,два броя моторни коси.

4. Приемане на Отчет за изразходваните бюджетни средства на Читалищата през 2021г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни дейности.

5. Приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от общински имоти в землището на с.Горни лом,община Чупрене,Обект № 1/22,отдел 92”г”,отдел 92 „с”.

6. Приемане на решение за продажба на стояща дървесина на корен от общински имоти в землището на с.Горни лом,община Чупрене,Обект № 2/22,отдел 99”р1”,отдел 99 „ж1”,отдел 99 „н1”.

7. Приемане на бюджета на Община Чупрене.

8. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост в с.Горни лом.

9. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост в с.Средогрив.

10. Определяне на представител на Община Чупрене в комисията за изработване на областна аптечна карта.

11. Разни

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 26.05.2022 г. от 09.30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

 

 

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене

 

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 26.05.2022 г. от 09.30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

 

 

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене