https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 31.08.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание 42 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 31.08.2022 г. от 09.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на  трети етаж.

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

1. Приема Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози от  транспортна схема от квотата на община Чупрене

2. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за първо полугодие на 2022 г.

3. Удължаване срока на договор BG05M9OP001-6.002-0120-C01 по услуга от общ икономически интерес /УООИ/ – „Патронажна грижа” предоставяна по процедура чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа +”  Компонент 2 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

4. Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2022г.

5. Одобряване на общ устройствен план на община Чупрене.

6. Включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене в Списъка на средищните детски градини и училища през новата 2022/2023 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет

7.Включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на защитените детски градини през новата 2022/2023 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет

8.Включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев”  с.Горни Лом в Списъка на защитените детски градини и училища през новата 2022/2023 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет

9.Възлагане извършването на вътрешен одит на дейността на Община Чупрене.

10. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

11. Приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и на средствата от Европейския съюз и на Отчета за състоянието на общинският дълг за 2021 год. на Община Чупрене.

12. Разни

 

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 30.08.2022 г. от 09.30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене