https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 30.09.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №43 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 30.09.2022г. от 09.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.

 

 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 

1.Одобрявяне на общ устройствен план на Община Чупрене.

2.Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Чупрене за първо полугодия на 2022г.

3.Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2022г.

4.Програма за управление на отпадъците на територията на община Чупрене 2021-2028г.

5.Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни  средства ,предоставени на читалищата през 2021г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни дейности.

6. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

7.Разни

 

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 29.09.2022г. от 09,30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене