https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 28.10.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №44 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.10.2022г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.

 

 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

             1. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост.

             2. Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Чупрене 2021-2028г.

             3. Разрешаване увеличаването на децата в смесена група в ДГ „Христо Ботев” с.Горни Лом за учебната 2022/2023г.

             4. Предложение за извършване на превантивни дейности,с цел предотвратяване на наводнения в границите на населени места на територията на Община Чупрене.

             5. Закупуване на комунални машини за целогодишно почистване и поддържане на улици,паркове,обособени градски,промишлени и логистични зони.

            6. Разни

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 28.10.2022г. от 09,00 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене