https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 27.01.2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание № 47 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 27.01.2023 г. от 10.30 часа в Заседателна зала на Община Чупрене на  трети етаж.

 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

         1.Изменение на Решение № 233,взето с Протокол № 39/30.06.2022г. само и единствено в частта,касаеща правилното отразяване на идентификатора и площта на имот,находящ се в землището на с.Горни Лом,Местност „Средореци”.

         2.Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги ,съгласно член 27,ал.3 от Закона за социалните услуги.

         3. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за второ полугодие на 2022 г.

         4. Приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за първо полугодие на 2023 г.

         5.Актуализация на бюджета на Община Чупрене за 2022г.

         6.Актуализация на поименния списък на капиталови разходи за 2022г.

         7.Разни

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 27.01.2023 г. от 09.30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.