https://www.livechatalternative.com/

„Успешни означава подготвени“

                                   

ОУ „Акад. Михаил Димитров“ стартира своя проект „Успешни означава подготвени“ по програма „Еразъм+”, № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000076196. Той беше разработен в отговор на съвременните предизвикателства в сферата на образованието и иновациите, която изисква специфична подготовка на училищните кадри. С реализацията на проекта училищното ръководство си поставя три основни цели: да се постави началото на международната дейност на училището с цел развитието на ново партньорство, обмен на добри практики и споделяне на експертен опит от доказани международни обучители; педагогическият състав да усвои качествено нови знания, умения и компетенции за преодоляване на предизвикателствата в културно и етнически разнообразната училищна среда; да осъществи обмен на добри практики за мултикултурното преподаване и учене чрез методи за инклузивното учене.

Сред основните дейности по проекта е участието на част от учителския състав в обучение „Diversity in the Classroom: Teaching Inclusion for Overcoming Prejudices and Discrimination“, което ще се проведе от Международен обучителен център „Девам“ в гр. Истанбул, Турция. Чрез участието в предвиденото обучение учителите ще развият и надградят своите компетенции по посока на придобиването на задълбочени знания за културното многообразие, образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, интеркултурното образование и комуникация в мултикултурната класна стая. В резултат ще се постигне на по-високо ниво на професионална квалификация на педагогически състав в отговор на най-актуалните предизвикателствата на 21-ви век, свързани най-вече с демографските реалности в малките населени места на Северозападна България.