https://www.livechatalternative.com/

Доброволки по „Европейски корпус за солидарност“ с дейности в ОУ „Акад. Михаил Димитров“

Сарадя Брегу от Албания и Елиф Дерия Дилек от Турция, които са доброволки по програма „Европейски корпус за солидарност“ към Български Младежки Форум (БМФ), бяха радушно посрещнати в ОУ „Акад. Михаил Димитров“ в село Чупрене в 5 и 6 клас. С цел промотиране на толерантността и насърчаване на груповата работа, Сара и Дерия организираха дейности – игри и енерджайзъри, за създаване на включваща среда и развиване на междукултурни умения. Създаденото взаимодействие между учениците и приятелската атмосфера допринесе за затвърждаване единството в клас и междукултурния обмен.

Сарадя Брегу и Елиф Дерия Дилек са в България по проект на БМФ „Volunteer solidarity and competencies for active youth inclusion“, № 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000065536 по програма „Европейски корпус за солидарност“.