https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 24.02.2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №48 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 24.02.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.

 

 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 

1.Годишен план за паша на територията на община Чупрене за 2023 год.

2.Одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план с обхват ПИ с индетификатор 16571.363.90,16571.1.378 и 16571.224.1 по КККР в землището на село Горни Лом,Община Чупрене,Област Видин.

3. Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2023-2026г.”

4. Приемане на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2023-2032г.”

5.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Чупрене за 2023 г.

6. Разни

 

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 24.02.2023г.от    09,30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене