https://www.livechatalternative.com/

Покана – Община Чупрене стартира процедура за избор на на членове на Съвета на децата

 

П О К А Н А

 

     Община Чупрене стартира процедура за избор на членове  на Съвета на децата.

            Тя  цели подобряване на механизма за детското участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор в следните направления:

 1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
 2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса.
 3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца.
 4. Индивидуални кандидатури.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител ( не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)
 • Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:

-детето да е получило международна закрила;

-детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец и допълнителните документи по направленията  се подават в Община Чупрене  в срок до 24 май 2023 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Чупрене, ул. „Асен Балкански“ № 55, или на официалната електронна поща на Община Чупрене – [email protected];

В срок до 30 май 2023 г. комисия, назначена от Кмета на Община Чупрене, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета съгласно посочените в Процедурата критерии и изготви предложение.

В срок до 15 юни 2023 г. одобрените предложения, ще бъдат представени пред Областен управител – област Видин.

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на официалната интернет–страница на Община Чупрене –  http://chuprene.com

Файлове