https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 26.05.2023г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №52 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 26.05.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

1. Продажба на транспортни средства общинска собственост
2. Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата през 2022 г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни дейности.
3 Приемане Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Чупрене за 2022 година.
4. Приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и на средствата от Европейския съюз и на Отчета за състоянието на общинският дълг за 2022 год. на Община Чупрене
5. Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2023
6. Разни.

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене ще заседават на 26.05.2023г.от 09,30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене

Иван Велков
Председател на Общински съвет – Чупрене