https://www.livechatalternative.com/

Обява – изработен проект на подробен устройствен планза обект „Изграждане на външно ел. трасе“

Община с. Чупрене, област Видин, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Изграждане на външно ел. трасе 20 kV и трафопост 0.4 kV, за захранване на ПИ 16571.1.425 местност Коло, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в законоустановения едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в стая 14 на Община с. Чупрене.

 

 

 

 

Община с. Чупрене, област Видин, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Външно кабелно електрозахранване на МВЕЦ ЕРТ-3-подземно 20 kV, находящо се в ПИ 16571.310.4 местност Равна река, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в законоустановения едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в стая 14 на Община с. Чупрене.