https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.03.2024г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно   заседание №8 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 29.03.2024г. от 10,30 часа в заседателната залата на Община Чупрене.

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  2. Предложение за отмяна на Решение № 35, взето с Протокол № 7/29.02.2024г. в частта по т.4 във връзка с т. 1
  3. Предложение за определяне размера на наемната цена на имоти – НТП „нива”, попадащи в масиви за ползване в землището на с. Протопопинци при предоставянето им на ползватели по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ
  4. Предложение за предоставяне на имоти – НТП нива и НТП полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на, с. Средогрив на ползватели по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ и по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.
  5. Предложение за продажба на транспортни средства общинска собственост.
  6. Предложение за приемане на решение за безвъзмездно предоставяне на добита дървесина при почистване на речни корита в урбанизираната територия на община Чупрене на социалните заведения, училища, детски градини, читалища, пенсионерски клубове и др. на територията на  община Чупрене за огрев .
  7. Разни .

Постоянните комисии към Общински съвет- Чупрене  ще заседават на 29.03.2024г. от 09,30часа в кабинета на Председателя на ОбС.

 

С уважение,

  Ваньо Костин

Председател на Общински съвет – Чупрене

 

Файлове