https://www.livechatalternative.com/

ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

От 18.05.2015 г. започна изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на община Чупрене, като 16 са потребителите, които са включени  и ползват  услугата „Личен асистент”.  Програмата е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Идеята на тази програма е хората с по-сериозни увреждания да получават грижа в домашна среда по отношение на хранене, обличане, разходка и всякакви други ежедневни нужди.

Всички кандидати, които са в списъка на чакащи, следва да имат предвид, че предстои периодично освобождаване на финансов ресурс и часове, при което служители от екипа по проекта ще се свържат с тях с оглед включването им. Отчитаме, че всички те също имат неотложна нужда от ползване на услугата, но за съжаление сме задължени да се съобразяваме с определения бюджет и критерии за оценка и класиране.

Също така, Община Чупрене разработва нов проект за предоставяне на същата или сходна услуга, при чието стартиране ще имат възможност отново да кандидатстват.