https://www.livechatalternative.com/

Напредък на проект “Нови възможности за грижа”

Община Чупрене е партньор на Агенцията за социално подпомагане при реализиранена проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

Считано от 18.05.2015г. на територията на общината, се предоставя социалната услуга „Личен асистент”.По проекта в Община Чупренеса подадени 39заявления за ползване на услугата и 33заявления за предоставяне на услугата “Личен асистент”.

От началото на проекта,броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 17. Към 15.12.2015 г. услугата „Личен асистент”  е предоставяна на 16 потребители, от които 2 деца. Осигурена е заетост на 14лични асистенти. Услугата се предоставя в селата Чупрене, Горни Лом, Средогрив, Репляна, Върбово и Търговище.

По проект „Нови възможности за грижа” през месец октомври 2015 г. 14 лични асистенти са преминали поддържащо обучение.

Продължителността на проекта е 13 месеца, като дейността „Личен асистент” ще приключи на 29.02.2016 г.