https://www.livechatalternative.com/

проект „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65г. с ограничения в сомообслужването в община Чупрене“

В Община Чупрене от 01.11.2015г. стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0073 „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене” по процедура на директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Общата стойност на проекта е 494 609.56 лв., а срокът за изпълнение е 21 месеца.

През месец Февруари и м.Март 2016 г. кмета на общината г-н Ваньо Костин подписа трудови договори с 42 лица назначени като домашни помощници и лични асистенти, които ще обслужват 119 потребители на територията на община Чупрене със срок 18 месеца .

В период на оценка са още 15 лица , които се прехрълят от проект „Нови възможности за грижа“, който беше със срок до 29.02.2016г. и същите лица ще бъдат назначени през м.Април 2016г.

 

Подписване на Договори: