https://www.livechatalternative.com/

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

            На 29.02.2016 г. приключи проект „Нови възможности за грижа“, финансиран по ОПРЧР, в  който Община Чупрене участваше като партньор на бенефициента по проекта – Агенция „Социално подпомагане” към МТСП.

За периода на проекта, от 18.05.2015 г. до 29.02.2016 г., услугата „личен асистент” е предоставена на общо 18 потребители, в това число деца с увреждания, хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, самотно живеещи тежко болни лица.

Като резултат от участието си в проекта потребителите получаваха подкрепящи дейности във връзка с тяхното битово обслужване и социализация, което значително подобри качеството на техния живот, и помогна за преодоляване на социалната изолация.

Потребителите на услугата „Личен асистент“ бяха разпределени по села, както следва:

с. Чупрене – 2 потребители;

с. Търговище – 2 потребители;

с. Върбово – 3 потребители, в т.ч. 1 дете;

с. Репляна – 1 потребител;

с. Средогрив – 3 потребители;

с. Горни Лом – 7 потребители, в т.ч. 1 дете;

Като лични асистенти за периода бяха назначени общо  16 лица в трудоспособна възраст, от които по-голяма част са близки и роднини на потребителите.

Всички лични асистенти преминаха въвеждащо и поддържащо обучение за предоставяне на почасови услуги на потребителите и усъвършенстване на уменията им при обгрижване на възрастни хора и лица/деца с увреждания.

В изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа” в Община Чупрене с цел осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на социалната услуга „личен асистент“ от 01.02.2016 г. бяха наети 1 медицински фелдшер и 2 медицински сестри. Те проследяваха жизнените показатели на потребителите, даваха съвети за хигиенно диетичния режим и други дейности в рамките на своята компетентност. 

Във връзка с изпълнение на Дейност 6 по проект „Нови възможности за грижа“, Община Чупрене в качеството си на партньор по реализацията на проекта на местно ниво, създаде необходимата организация и проведе на 28.01.2016 г. супервизия на наетите лични асистенти.  Предварително се координираха действията за провеждането на супервизията с определения супервизор от дирекция „Социално подпомагане“ гр. Белоградчик. Целта на супервизията бе насочване и оказване на професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти, за справяне с проблеми от по – сложен характер при възникнали ситуации с потребители.

За отчитане на качеството на социалните услуги и изпълнението на индивидуалните планове на потребителите ежемесечно се извършваше мониторинг на услугите в домовете на потребителите.