https://www.livechatalternative.com/

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА БЮДЖЕТА ЗА 2015Г. – 18.04.2016Г. ОТ 14.00 ЧАСА

 

О Б Щ И Н А  Ч У П Р Е Н Е  О Б Л А С Т  В И Д И Н

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: [email protected]     http://chuprene.com

 

 

                   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140АЛ.4ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.04.2016ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ.

 

                                                    

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : Б. СТАНКОВ