https://www.livechatalternative.com/

Заседание ОБС Чупрене на 27.04.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общината

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: [email protected]     http://chuprene.com

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 27.04.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

                   1.Предложение за актуализация  на Наредбата за определянето и администриранетона местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене

                   2.Предложение за актуализация на разходната част на бюджета на общината за 2016 год. в частта за „местни дейности”

                   3.Предложение за  приемане на Отчета за изпълнение  на бюджета и  на средствата от Европейския съюз  и на Отчета за състоянието на общинският дълг за 2015 год. на Община Чупрене                                           

                   4.Предложение за   промяна на  начина на трайно ползване на земеделски земи, находящи се в землището на с. Долни Лом.

                   5.Предложение за   промяна на  начина на трайно ползване на земеделски земи, находящи се в землището на с. Протопопинци.

                                       6.Предложение за  придобиване право на собственост чрез правна сделка на УПИ ІІ – 450, кв.35 по регулационния план на с.Чупрене.

                    7.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Цоло Антов Мръсленски б.ж. на с. Чупрене

                    8.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Георги Цветков Мариин б.ж. на с. Долни Лом

                    9.Разни 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:         /п/        

                                                                                        БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

 

 

Материали ДНЕВЕН РЕД

 

1. Актуализация  на Наредбата за определянето и администриранетона местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене

2.Актуализация на разходната част на бюджета на общината за 2016 год. в частта за „местни дейности”

3. Приемане на Отчета за изпълнение  на бюджета и  на средствата от Европейския съюз  и на Отчета за състоянието на общинският дълг за 2015 год. на Община Чупрене

4.Промяна начин на трайно ползване и собственост на земеделска земя в землището на с.Долни Лом

5.Промяна начин на трайно ползване и собственост на земеделска земя в землището на с.Протопопинци

6. Предложение закупувяне на недвижим имот

7. Предложение за предоставяне земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост с.Чупрене

8. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост с.Долни Лом