https://www.livechatalternative.com/

27.05.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Ч У П Р Е Н Е

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

e-mail: [email protected]     http://chuprene.com

 

 

                   Уведомяваме Ви, че на 27.05.2016 год. от 09.30 ч. в Заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

                  1.Предложение за актуализация  на Наредбата за определянето и администриранетона местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене

                  2.Предложение за финансиране извършването на морфологичен анализ на битовите отпадъци на Община Чупрене

                   3.Предложение за избор на представител от Общинският съвет Чупрене за Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка”АД гр.Видин

                   4.Предложение за одобряване на ползване на стояща маса дървесина от ОГФ                                           

                   5.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на Георги Цветков Мариин б.ж. на с. Горни Лом – 1

                   6.Предложение за предоставяне земя от общински поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследници на  Георги Цветков Мариин б.ж. на с. Горни Лом – 2

                   7. Предложение за решение за почистване от дървесна растителност на земеделски земи в землището на Община Чупрене и начина на ползване на добитата дървесина

                   8.Предложение за решение за извършване на превантивни дейности, с цел предотвратяване на наводнения – почистване на речните корита в границите на населените места на територията на Община Чупрене, почистване на деретата и доловете в земеделски земи – общинска собственост, почистване на крайпътните канавки на общинските пътища и определяне начина на ползване на добитата дървесина

                    9.Предложение за решение за почистване от дървесна растителност на общински земеделски земи, находящи се в землището на Община Чупрене, отдадени под наем за ползване от фирми

                    10. Разни 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:          

                                                                                        БОГОМИЛ СТАНКОВ

 

 

Материали ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост с.Горни Лом 1

2. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост с.Горни Лом 2

3. Избор на представителот Общински съвет Чупрене за Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка" АД град Видин на 15.06.2016год.

4. Актуализация  на Наредбата за определянето и администриранетона местните такси и цени на услуги на територията на община Чупрене

5. Решение за почистване от дървесна растителност на общински земеделски земи находящи се в землището на Община Чупрене, отдадени под наем на фирми. 

6. Решение за почистване от дървесна растителност на земеделски земи в землището на Община Чупрене и начина на ползване на добитата дървесина

7. Решение за извършване на превантивни дейности, с цел предотвратяване на наводнения -почистване на речните корита в границите на населените места на територията на Община Чупрене, почистване на дерета и долове в земеделски земи – общинска собственост и начин за ползване на добитата дървесина

8. Финансирането на извършването на морфологичен анализ на битовите отпадъци на община  Чупрене

9. Предложение за одобряване на ползване на стояща маса дървесина